Zwroty i reklamacje

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Klient jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera, aby wykluczyć uszkodzenia towaru w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy wraz z kurierem spisać odpowiedni protokół reklamacyjny.

3. W przypadku stwierdzenia wady już po odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest wezwać kuriera do sporządzenia protokołu szkody.

4. O stwierdzonym uszkodzeniu przesyłki Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy.

5. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Towaru i Towar jest wolny od wad.

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczona jest jedynie do wad fabrycznych, takich jak złej jakości nadruk, uszkodzony produkt, błędny nadruk na produkcie lub pomylony produkt. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub innych nieprawidłowości w trakcie jego użytkowania, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@fototransfer.pl. Jeśli zgłoszenie dotyczy uszkodzeń towaru, w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej, prosimy w miarę możliwości, o załączenie zdjęć przedstawiających wadliwy element.

7. Uszkodzone lub brakujące elementy zostaną dostarczone w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na koszt Sprzedającego.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni, a z tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt zostanie zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Kupującego rachunek bankowy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU 

Sprzedawca w związku z rodzajem towaru (personalizacja) nie dopuszcza możliwości odstąpienia od umowy.